Planten en dieren

TenneT neemt maatregelen voor beschermde dieren en planten die hinder kunnen ondervinden van de hoogspanningsverbinding, tijdens en na de bouw. TenneT is daar wettelijk toe verplicht.

Leefomgeving

De verbinding loopt via weiden en akkers van Doetinchem tot aan de Duitse grens. Tussen Doetinchem en Wehl liggen de Wehlse Broeklanden, kleinschalig agrarisch landschap met veel natuur- en cultuurhistorische kenmerken. Tussen Silvolde en Ulft ligt het kleinschalige landschap rond de Oude IJssel. De verbinding kruist de Oude IJssel tweemaal, maar ook het Waalsche Water, Keizersbeek, Zwarte Beek en de Aa-strang. In de omgeving liggen enkele zandwinningsplassen.

Hinder

De aanleg van de nieuwe verbinding en de sloop van de oude kan tijdelijk het leefgebied en vliegroutes van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van de fundering en het plaatsen van masten en geleiders, doordat werkgebieden verharding en verlichting krijgen of doordat er bomen en struiken moeten worden verwijderd.

Als de werkzaamheden klaar zijn, worden werkgebieden opgeruimd en groenstructuren hersteld. De masten en de draden tussen de hoogspanningsmasten kunnen een barrière zijn voor vogels. Draadmarkeringen (zogenaamde varkenskrullen) aan de bliksemdraad moeten voorkomen dat vogels tegen de draden aanvliegen.

Flora en faunawet

Dit landschap is leefgebied voor verschillende diersoorten die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet. In de omgeving van het tracé zijn dat de steenuil, roek, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en vliegend hert.

Vliegend hert
 

Maatregelen van TenneT
Boomstammen laten staan, kappen in de winter, hout laten liggen

Steenuil
 

Maatregelen van TenneT
Plaatsen steenuilenkasten en verbeteren leefgebied door planten knotwilgen en plaatsen takkenrillen, muizenruiters.

Dwergvleermuis en laatvlieger
 

Maatregelen van TenneT
Verplaatsen vleermuiskast, in de winter aanplant van bomen en struiken langs de vliegroutes, tijdelijke groenstructuren planten

Roek
 

Maatregel van TenneT
Kappen buiten het broedseizoen