Landschap en milieu

TenneT spant zich in om bij de aanleg en de exploitatie van een nieuwe hoogspanningsverbinding landschap en milieu zo min mogelijk te verstoren.

Landschapsplan

Bij het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een Landschapsplan opgesteld. Daarvoor is overleg gevoerd met betrokken bewoners, eigenaren, gemeenten en deskundigen zoals een landschapsarchitect. Het Landschapsplan beschrijft maatregelen om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk in het landschap te laten passen. Daarbij is gelet op alle relevante milieuaspecten: landschap en cultuurhistorie, natuur, leefomgeving en water. Het plan geeft een overzicht per locatie de inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de nieuwe verbinding.

Kappen en aanplanten van bomen

Voor de aanleg van werkterreinen en werkwegen, boor- en graafwerkzaamheden en funderingen van masten, moeten bomen worden gekapt of gesnoeid. .Alle bomenkap wordt - in afstemming met gemeenten en eigenaren/gebruikers wier gronden het betreft –gecompenseerd. Dat wil zeggen dat voor iedere gekapte boom een nieuwe wordt aangeplant op dezelfde plaats of, als dat niet kan, elders in de omgeving.

Voor Doetinchem-Wesel zullen 398 bomen gekapt en 175 gesnoeid worden. Verder wordt 3,1 hectare houtopstanden (struikgewas) weggehaald en 1,7 hectare gesnoeid. TenneT gaat 660 bomen terugplanten en zal – als onderdeel van het landschapsplan – zorgen voor aanplant van 7,8 hectare aan nieuwe bosjes. De terug/aanplant is altijd in overleg met rechthebbenden van de grond.