Invloed op apparatuur

In zeer uitzonderlijke gevallen raken elektrische apparaten verstoord door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen. Als dat zich voordoet, kan het probleem veelal eenvoudig opgelost worden door het betreffende apparaat te aarden.

Inductie

Ook inductie komt sporadisch voor bij hoogspanningsverbindingen en is met aarding te verhelpen. Inductie, ook wel statische ontlading genoemd, kennen mensen van een vrieskoude, droge winterdag. Bij aanraking van een auto voel je dan soms een tikje, de ontlading. Bij hoogspanningsverbindingen kan geleidend materiaal op een soortgelijke manier opgeladen worden. Als het voorwerp in contact komt met de aarde zal het zich ontladen.

Weideafrasteringen

Er zijn praktijkvoorbeelden bekend van inductie bij weideafrastering. Bij mist en wanneer lange stukken weideafrastering parallel lopen aan de lijn, neemt de kans op inductie toe. Waar wenselijk en noodzakelijk zal TenneT voorzieningen treffen. Die voorzieningen worden getroffen onder toezicht en op kosten van TenneT.

Invloed op GPS-apparatuur

TenneT heeft uitgebreid laten onderzoeken wat de effecten zijn van elektrische en magnetische velden op de werking op elektronische apparatuur zoals GPS. Hieruit is gebleken dat elektrische en magnetische velden geen effect hebben op het functioneren van GPS-apparatuur. Voorwaarde is dat deze apparatuur aan de internationale regelgeving voldoet en op een juiste en deugdelijke manier is geïnstalleerd en wordt gebruikt.

Wel kan door de schaduwwerking van een mast het zicht op satellieten voor de GPS blokkeren. Om goed te functioneren moet GPS-apparatuur in het algemeen met minimaal 4 satellieten zijn verbonden. Daarnaast geldt dat GPS nauwkeuriger werkt naarmate er meer satellieten in het bereik zijn. ‘Schaduw’ van een hoogspanningsmast kan de werking van GPS dus verstoren. Mocht dit probleem zich voordoen, veroorzaakt door de masten van TenneT, neemt u dan contact op met TenneT. Dan zoeken we samen een passende oplossing.